Vedení střediska

Středisková rada a činovníci

Úkolem střediskové rady je podporovat a koordinovat činnost jednotlivých oddílů, zejména pomáhat jim po stránce administrativní, materiální a výchovné. Středisko pořádá společné akce pro všechny oddíly střediska.
– Skautské středisko má delegovanou právní subjektivitu a je samostatnou právnickou osobou.
– Středisková rada se schází jednou měsíčně v klubovnách jednotlivých oddílů střediska.
– Současné radě vyprší její mandát v prvním pololetí roku 2016. Nyní rada má 7 členů.

Vůdce střediska

Jan Korčák (Korky)
– reprezentuje středisko navenek
– je členem okresní rady Junáka Brno-venkov
– jedná s jednotlivými samosprávami obcí a státní správou
– je statutárním zástupcem střediska, podepisuje smlouvy a koná další právní úkony jménem střediska.

Zástupce vůdce střediska

Jan Frank (Frenký)
– zastupuje vůdce střediska v jemu svěřených záležitostech.

Středisková rada

Střediskovou radu tvoří vůdce střediska, zástupce vůdce střediska a vůdcové oddílů. V současné situaci má středisková rada tuto podobu:

Jan Korčák (Korky) – vůdce střediska
Jan Frank (Frenký) – zástupce vůdce střediska
Radek Šťastný (Drn) – vůdce Vranovického oddílu
Kateřina Prchalová (Káťa) – vůdkyně Uherčického oddílu
Tereza Černá (Terka)  – vůdkyně Pohořelického oddílu
Vojtěch Frank (Kevin) – vůdce Hustopečského oddílu

 

Zpravodajové střediska

Jsou jmenováni vedoucím střediska a zajišťují hladký chod střediska v jim svěřených oblastech.

Kateřina Knápková – Hospodářský zpravodaj
– vede hospodaření střediska po stránce finanční i majetkové

Tomáš Furch – Správce střediskového majetku
– stará se o inventarizaci
– zabezpečuje a stará se o střediskový majetek

Alvin Korčák – Mediální zpravodaj střediska

– pravidelné články v obecních listech.
– tvorba výroční zprávy střediska.
– 2x ročně dopis rodičům ­ na zahájení nového roku a s přihláškami na tábor. Pokaždé
krátká zpráva o tom, co se událo, co se chystá a díky za jejich důvěru. Provádí v
součinnosti s vedoucím střediska.
– udržování webu ­ ručí za aktuálnost informací, vkládání článků o střediskových
akcích ­ pozvánek i zápisů z nich (kronika).
– udržování střediskové kroniky (ať už elektronická či papírová verze) ­ ručí za to,
že z každé akce bude zápis a bude dostupný členům střediska.
– udržování fotogalerie v kooperaci s fotografy
– tvorba zápisů ze střediskových akcí

Revizní komise

Je kontrolním orgánem střediska, její náplní je zejména kontrola hospodaření jednotlivých oddílů i střediska. Dále pak například kontrola plnění usnesení rady a další. Členové RK nejsou součástí střediskové rady.

Petr Maršálek (Gábi) – předseda
Oldřich Vybíral (Tačud) – člen
Pavel Kukleta (Zachariáš) – člen

Napsat komentář